ADR-Utbildning
ADR Veckor

Utbilda arrangerar ADR-veckor, med alla typer av ADR-utbildningar.

Boka via kurskatalogen oavsett vilken typ av ADR-utbildning du vill gå !!

Vi är två ADR-lärare samt tillgång till flera olika lektionssalar.
Anmäl till de utbildningar ni vill gå så kommer datum och tider i e-post och sms till er.

 

Kursinnehåll

ADR utbildning enligt MSB:s kursplan.
Praktiska övningar ingår
Prov på trafikverket bokas tidigast måndagen efter avslutad utbildning vid egen bokning.

 

Målgrupp

Delaktiga i ADR-transporter

 

Kursmål

Förberedande utbildning för att kunna arbeta säkert med farligt gods - med målet att klara av skrivning på Trafikverket med godkänt resultat

 

Förkunskaper

Inga vid ny-utbildning
Giltigt ADR-intyg vid rep-utbildning

 

Olika typer av ADR-utbildningar

Grund­kurs

Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med de specialkurser som eleven har behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar av utbildningen i såväl grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, som repetitionsutbildningar.

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt.

 

Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen. En grundkurs består av 18 lektioner.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg.

ADR-intyget är giltigt i 5 år.

 

Spe­ci­al­kur­ser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera

explosiva ämnen och föremål i klass 1, radioaktiva ämnen i klass 7, eller farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1 000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1 000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3 000 liter.

 

Klass 1 och Klass 7

En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera.

 

Tanktransport

En specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

 

Re­pe­ti­tions­ut­bild­ning

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut.

Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

 

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser.

 

Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.

 

In­di­vi­du­el­la prak­tis­ka öv­ning­ar

I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

 

Ut­bild­nings­ti­der

Beroende på vilka kurser som eleven är i behov av gäller följande utbildningstider:

Grundkurs: 18 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 2,5 - 3 dagar beroende på antal elever vid praktiska övningar.

Grundkurs och klass 1: 18 + 8 = 26 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 3,5 - 4 dagar

Grundkurs och klass 7: 18 + 8 = 26 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 3,5 - 4 dagar

Grundkurs och tank: 18 + 12 = 30 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 4 - 4,5 dagar

Grundkurs, klass 1 och klass 7: 18 + 8 + 8 = 34 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 4,5 - 5 dagar

Grundkurs, klass 1 och tank: 18 + 8 + 12 = 38 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 5 - 5,5 dagar

Grundkurs, klass 7 och tank: 18 + 8 + 12 = 38 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 5 - 5,5 dagar
Grundkurs, klass 1, klass 7 och tank: 18 + 8 + 8 + 12 = 46 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 6 - 6,5 dagar

Repetitionsutbildning: Minst hälften av den tid som anges för motsvarande förstagångskurser. Det går att ersätta en repetitionsutbildning med motsvarande förstagångsutbildning.